KEZDŐLAP  |   ECVET  |   ECVET-ASSET  |   KAPCSOLAT
ECVET-ASSET projekt
Jelenlegi tartalom:  ECVET-ASSET Projekt / Technikai adatok

Részletes szakmai információk

Kreditpont átvitel és összegyűjtés

Az ECVET-ASSET projekt keretében 2011 első és második harmadában mobilitási teszt zajlott. Ez a mobilitási teszt lehetővé tette, hogy valamennyi ASSET eszköz tesztelésre kerüljön, beleértve az Egyetértési Nyilatkozatot és a Tanulmányi Megállapodást is.

A "Küldő intézmény" feladata volt, hogy a mobilitást megelőzően felkészítse a tanulót a csereprogramra. A nyelvi problémák leküzdésére a választott tanulmányi kimeneti egység elméleti részét a küldő intézmény egy tanárától kell elsajátítania a tanulónak.

Az ECVET-ASSET keretében az ECVET ajánlással összhangban a csereprogramban résztvevő tanulók értékelésére a fogadó intézményben került sor.

A tanulók közös értékelési kritériumainak biztosítására az ECVET ASSET projekt partnerek minden tanulási egységre értékelési adatlapot dolgoztak ki:

 • Az értékelési adatlapok információt tartalmaznak az értékelés adott szakaszáról, az értékelés természetéről és tárgyáról, az időtartalmáról, az értékelés összefüggéseiről, továbbá olyan anyagokról, amelyek az értékelés elvégzéséhez szükségesek.
 • Az egyes egységek kulcskompetenciák sorából állnak össze. Az értékelési adatlap tartalmazza az értékelési kritériumokat és az egyes kulcskompetenciákhoz tartozó értékeket (osztályzatokat). Az értékelt kompetenciákat az 0-3-ig terjedő skálán osztályozzák.
 • A szakemberekkel történt konzultációt követően, segítségükkel született döntés a kulcs kompetenciákhoz rendelt osztályzatokról. Az osztályzatok meghatározásakor a legfontosabb szempont az általános tevékenységeket leíró kompetenciák fontossága volt.
 • Az értékelési adatlapok következetes használatát az értékelési útmutató kifejlesztése biztosítja.

A tanulmányi eredmények elismerése és érvényesítése a tanulók küldő intézménybe történő visszatérésekor történt. Az ECVET-ASSET projekt második felében az illetékes hatóságok feladata az elismerést dokumentáló megállapodások kidolgozása volt.

Tanulási egységek (units)

Mint az fentebb említésre került a projekt fókuszában az alapképzés keretében zajló területi mobilitások állnak. A projektben ezért olyan egységek kerültek kialakításra, melyek a tanulók mobilitási gyakorlatával összhangban vannak, és amelyek illeszkednek és átvihetők a küldő intézmény által nyújtott képzésbe.

Az első lépés a tanulási egységek kifejlesztésekor a munkaköri leírások elemzése és összehasonlítása volt.

Az ECVET-ASSET projekt partnerei a megvalósításban a következő megközelítést alkalmazták:

 • Az autó karbantartás területén megjelenő munkakörök közül a négy partnerországban a közös autó elektronikai technikus munkakör került kiválasztásra (a képzés szintje az EKKR 4-es vagy 5-ös szintjének felel meg – országonként eltérő, illetve nem meghatározott.)
 • Az autó elektronikai technikus munkakörhöz tartozó fő szakmai tevékenységek szempontjából történt a képesítések elemzése abból a célból, hogy a partnerországok különböző rendszereinek közös elemeit meghatározzuk. A fő szakmai tevékenységek meghatározását a szektor szakemberei végezték.
 • Közös területek kiválasztása (ebben a szakaszban került meghatározásra a fő szakmai tevékenységek figyelembevételével) a mobilitásra alkalmasság szempontjából- ez képezte a tanulási egységek alapját;
 • A közös területek (egységek) leírása tanulási kimenetekkel, amelyek a tudás, készség és kompetencia egységéből épülnek fel.

A mobilitásra nyitott tanulási egységek tervezésének kritériumai a következők voltak:

 • Az érintett országok képesítései közötti konvergencia: a kiválasztott tanulási egységeknek jelen kell lenniük a partnerek által nyújtott képzésben;
 • Az egység hossza: a kiválasztott egységben a kimeneti egységek számának és összetettségének olyannak kellett lennie, hogy az a három hetes mobilitási periódus alatt elsajátítható legyen;
 • Kronológia: a kiválasztott tanulási egységek programba illeszkedése összhangban kellett hogy legyen a csereprogram idejével;
 • Pedagógiai fejlesztés: a partnerek megállapodtak abban, hogy a csereprogramok a képzés második felében valósuljanak meg (amely bizonyos rendszerek esetében a képzés második évének felel meg). Ebből az következett, hogy a tanulási egységek szintjének olyannak kellett lennie, amely a képzési idő második felében a komplexitás tekintetében elvárható.

Minden egyes partner feladatul kapta egy tanulási egység létrehozását. Az első tanulási egységet a következetes munka biztosítása érdekében a négy képző intézmény közösen dolgozta ki.

A tanulási egységek meghatározásánál az alábbi sajátságokat vettük figyelembe

 • a csereprogram időtartama;
 • a tanulási egységek elérhetősége ( a technikai és metodikai előfeltételekkel bővítve),
 • szükséges erőforrások (pl. a human erőforrás és a képzőhely szempontjából); valamint
 • a megvalósítási és értékelési kondíciók (pl. az értékelési szempontok és az értékelés időtartama, a szükséges eszközök és a képzett munkaerő).

Az ASSET projekt keretében négy tanulási egység került kifejlesztésre. (lásd „Eszköztár” menüpontot)

A döntés, hogy a mobilitásra nyitott tanulási egységek meghatározásra kerüljenek biztosította, hogy valamennyi partner ugyanarra a munkaköri leírásra épülő szakmai tevékenységekre hivatkozzon; továbbá elősegítette a közös tudás, készség és kompetencia meghatározását. Az a lehetőség, hogy csak bizonyos tanulmányi kimenetekre összpontosítottunk megkönnyítette a partnerek közötti együttműködést, így elegendő volt a képzés szempontjaira koncentrálni a teljes képzési struktúra elemzése és újratervezése helyett.

Az ECVET ASSET projektben kifejlesztett munkafázisok valós gyakorlati hasznosulást céloznak meg (pl. a csereprogramok elismerése a képzés során), melyek más hasonló célokat kitűző projektek számára is mintául szolgálnak (pl. képző intézmények által létrehozott partnerségekhez, melyet alapképzésben résztvevő tanulók csereprogramjaira indítottak)

ECVET Pontok

Ez a munkafolyamat 2010 második felében került megvalósításra. Az egyes partnerországok külön-külön hoztak döntést a kreditpontok meghatározásáról. Fő értékelési szempont volt a tanulási egységek elsajátításához szükséges idő illetve annak a képzéshez viszonyított hossza valamint súlyozása.

A partnerségek megerősítése hivatalos megállapodásokkal

Az ECVET-ASSET projektben Egyetértési Megállapodás és Tanulmányi Szerződés mintadokumentumai kerültek kifejlesztésre. A folyamatos párbeszéd fenntartása érdekében a partnerek felhasználták a már létező, korábbi vagy jelenleg folyó kísérleti projektek keretében kidolgozott sablonokat (például az OPIR és a European Class a teherjárművek fenntartására projektekből).

Az ECVET-ASSET kétoldalú Egyetértési Megállapodásokat dolgozott ki, amely az egyes országok illetékes intézményei között jöttek létre kísérleti célból. Az illetékes intézményeket a partnerek előre megadták. Ez például Magyarországon 2008-ban a projekt indulásakor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2010-től a Nemzeti Erőforrás Minisztérium; míg Finnországban az OMNIA, mely képzőhely és illetékes intézmény egyben.

Az ECVET-ASSET Tanulmányi Szerződés igen hasonló az OPIR projekt keretében kidolgozott dokumentumhoz. Az Ajánlásban található alapelemeken túl a Szerződés tartalmaz információkat a értékelésről, a tanulási tevékenységekről, a csereprogramot lehetővé tevő feltételekről, és követelményekről valamint a tanuló kötelezettségeiről (pl. a fogadó intézmény szabályzatának betartása). A Tanulmányi Szerződés a küldő, a fogadó intézmény és a tanuló között jön létre.

A projektben a partnerséggel kapcsolat megközelítés kettős:

A partnerség kettős alapon nyugszik: a képzőintézmények a kezdetektől részt vesznek a közös munkában, míg ezzel egy időben az illetékes hatóságok állandó elkötelezettsége volt tapasztalható a tanulmányi kimeneti egységek tervezése és elismerése során.

Másrészről a képzőközpontok a munkaköri leírások részeként a közös tevékenységek meghatározásáért voltak felelősek: a tanulmányi kimenetekkel történő leírásért és a tanulási egységekbe szervezéséért. A képző központok tűntek a legmegfelelőbbnek az elemzések elvégzéséhez, mivel ők ismerik legjobban a munkaköröket és a munkakörök ellátásához szükséges tevékenységeket. Másrészről az illetékes intézmények folyamatos rálátással bírtak a munkafolyamatokra annak érdekében, hogy biztosítsuk az alkalmazott módszerek elfogadását és elismerését.

Az illetékes intézmények jutnak feladathoz a kredit átviteli rendszer kidolgozásakor, a kölcsönös bizalom eszközeinek létrehozásánál és a kreditpontok hozzárendelésénél. A projekt utolsó fázisában képzőközpontoké lesz ismét a szerep ( ekkor végzik a második mobilitási tesztet).

A tény, hogy a képzőközpontok és az illetékes intézmények közös munkája garantálja egymás elfogadását és a projekt eredményeinek maximalizálását.

Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Intézet

ECVET-ASSET projekt
H-1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: +36 1 434-5600
Fax: +36 1 210-1063